facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Заседание на научно жури за защита на дисертационен труд на Георги Христов Добринков от ИМИ – БАН

Вторник, 19 Декември 2017

Институтът по математика и информатика при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 15 януари 2018 г. от 14.00  ч. в заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Информационни системи и методи за адаптиране на горивни модели при симулиране на развитие на горски пожари” на Георги Христов Добринков.

Научен ръководител: проф. дмн Петър Бойваленков

Научен консултант: доц. д-р Лиан Неделчев

Председател на Научното жури: доц. д-р Галина Богданова – рецензент 

Членове на Научното жури:

  • Проф. дмн Емил Колев
  • Проф. д-р Стефка Фиданова – рецензент
  • Доц. д-р Лиан Неделчев   
  • Доц. д-р Пенчо Маринов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са  публикувани на интернет страницата на ИМИ: http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php